Những Stt Trước Khi Chết

STT Hay Và Ý Nghĩa Về Cái Chết!

Status hay về cái chết, về sự chấm dứt một sự sống, sự giải thoát cỏi trần tục về với thế giới bên kia. Chết là hết, không nói đến tuổi già, không nói đến tai nạn, hay bệnh tật. Cái chết mà bạn đang tìm ở đây là cả một quá trình, đằng sau nó là nổi buồn, sự bế tắc, thờ ơ và vô tâm của con người.

Nhưng thật sự chết có phải là hết, hay nói cách khác nó chấm dứt với người đã khuất bóng, nhưng để lại nổi đau giằng xé tâm can của người ở lại. Kết thúc một cuộc sống dễ đến vậy sao, hay là sự ích kỷ, hèn nhát, ý thức kém và khi chết đi cũng không thể mang theo sự ích kỷ đó. Với những câu nói hay về cái chết dưới đây không phải là tiêu cực, mà là chất súc tác giúp bạn tìm lại cuộc sống, sốc lại tinh thần để rồi vượt qua thử thách phía trước để tiếp tục sống và cống hiến.

Những Stt Trước Khi Chết

STT Tâm Trạng Buồn Muốn Chết

1. … cái làm hư hỏng con người, cái làm cho con người trở nên dữ tợn, hèn nhát, ích kỷ chính là ý thức về cái chết. Loài vật chúng nó chỉ có cái bản năng sinh tồn, có thể là một linh cảm xa xôi nào đó. Nhưng loài vật không ý thức được cái chết. Chúng biết chúng có thể chết, chứ không biết chúng phải chết.

2. Trước khi chết, một ngôi sao sẽ dồn nén tất cả vật chất còn lại vào bên trong. Nó thu mình lại… Bùng nổ rực rỡ trước khi tan biến vào hư không.

3. Tiền không thể chữa trị được cho nỗi đau buồn, ánh hào quang không thể vá lành những lỗ hổng, những con số không thể sửa lỗi cho một hệ thống không còn hoạt động, và thế giới diệu kì không thể ngăn chúng tôi ngừng chết đi.

4. Cái chết bao giờ cũng là điều vĩ đại cuối cùng mà con người đạt đến. Bao nhiêu ngàn năm nay con người cứ khao khát thanh thản, khao khát tự do, bình đẳng, khao khát cả nỗi cô đơn tịch mịch nữa. Những điều đó đều nằm trong cơ thể của cái chết.

5. Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em!

6. Người nào mà nghĩ cái chết là điều đáng sợ nhất thì người đó chẳng biết gì về cuộc sống.

7. Tôi khép đôi mắt mình lại và cả thế giới rơi vào cái chết. Tôi mở đôi mắt ra và tất cả lại được sinh ra lần nữa. – Sylvia Plath

8. Cái chết là một dấu chấm hết. Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết.

9. Tôi đề nghị bạn đi lên chiến trường, đừng đi yêu. Bởi trong chiến tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình yêu, bạn chết không được mà sống cũng không xong.

10. Thật ra chẳng ai hiểu mình cả, ngay cả gia đình và bạn bè cũng vậy, không một ai, mọi thứ trở nên tồi tệ đối với mình. Mình lại bị stress và lại muốn biến mất nữa rồi.

11. Mình tin rằng, những người tự tử không chết vì tự tử. Họ đã chết từ rất lâu, bởi những thứ còn sống chung cùng một cái bóng đến tận ngày qua đời.

1. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. – Mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng không ai muốn chết.

2. For life and death are one, even as the river and the sea are one. – Đối với cuộc sống và cái chết là một, ngay cả khi sông và biển là một.

3. Absolute silence leads to sadness. It is the image of death. – Sự im lặng tuyệt đối dẫn đến nỗi buồn. Đó là hình ảnh của cái chết.

4. Death may be the greatest of all human blessings. – Cái chết có thể là lớn nhất của tất cả các phước lành của con người.

5. I don’t fear death so much as I fear its prologues: loneliness, decrepitude, pain, debilitation, depression, senility. After a few years of those, I imagine death presents like a holiday at the beach. – Mary Roach – Tôi không sợ cái chết nhiều như tôi sợ những lời mở đầu của nó: sự cô độc, sự bất bình, nỗi đau, suy nhược, trầm cảm, sự lão suy. Sau một vài năm, tôi tưởng tượng cái chết như một kỳ nghỉ ở bãi biển.

6. I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death. – Leonardo da Vinci – Tôi yêu những người có thể cười trong rắc rối, những người có thể thu thập sức mạnh từ đau khổ, và phát triển dũng cảm bằng cách phản ánh. ‘Tis kinh doanh của tâm trí nhỏ để thu nhỏ, nhưng họ có trái tim là vững chắc, và có lương tâm chấp thuận hành vi của họ, sẽ theo đuổi nguyên tắc của họ cho đến chết.

7. If we lose love and self respect for each other, this is how we finally die. – Maya Angelou – Nếu chúng ta mất tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, thì đây là cách cuối cùng chúng ta chết.

8. While I thought that I was learning how to live, I have been learning how to die. – Leonardo da Vinci Trong khi tôi nghĩ rằng tôi đã học cách sống, tôi đã học cách chết.

9. Give me liberty or give me death. – Patrick Henry – Hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết.

10. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. – Norman Cousins – Cái chết không phải là sự mất mát lớn nhất trong cuộc sống. Sự mất mát lớn nhất là cái chết trong lòng chúng ta khi chúng ta đang sống

11. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. – Norman Cousins – Cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong cuộc sống. Sự mất mát lớn nhất là cái chết trong lòng chúng ta khi chúng ta đang sống.

12. I don’t fear death so much as I fear its prologues: loneliness, decrepitude, pain, debilitation, depression, senility. After a few years of those, I imagine death presents like a holiday at the beach. – Mary Roach – Tôi không sợ cái chết nhiều như tôi sợ những lời mở đầu của nó: sự cô đơn, sự bất bình, đau đớn, suy nhược, trầm cảm, già nua. Sau một vài năm, tôi tưởng tượng cái chết

13. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. – Mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng không ai muốn chết.

14. For life and death are one, even as the river and the sea are one. – Khalil Gibran – Đối với cuộc sống và cái chết là một, ngay cả khi sông và biển là một.

15. Don’t send me flowers when I’m dead. If you like me, send them while I’m alive. – Brian Clough – Đừng gửi hoa cho tôi khi tôi chết. Nếu bạn thích tôi, hãy gửi chúng trong khi tôi còn sống.

16. The life of the dead is placed in the memory of the living. – Marcus Tullius Cicero – Cuộc sống của người chết được đặt trong ký ức của người sống.

17. Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once. – William Shakespeare – Kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết; dũng cảm không bao giờ nếm được cái chết nhưng một lần.

18. When your time comes to die, be not like those whose hearts are filled with fear of death, so that when their time comes they weep and pray for a little more time to live their lives over again in a different way. Sing your death song, and die like a hero going home. – Tecumseh – Khi thời gian của bạn đến chết, không giống như những người có trái tim tràn ngập nỗi sợ chết, để khi thời gian của họ đến, họ khóc và cầu nguyện thêm một chút nữa thời gian để sống cuộc sống của họ trên một lần nữa theo một cách khác. Hát bài hát tử thần của bạn, và chết như một anh hùng về nhà.

19. Death is nothing, but to live defeated and inglorious is to die daily. – Napoleon Bonaparte – Cái chết không là gì, nhưng để sống bị đánh bại và háu ăn là chết hàng ngày.

20. Life is pleasant. Death is peaceful. It’s the transition that’s troublesome. – Isaac Asimov – Cuộc sống thật dễ chịu. Cái chết là hòa bình. Đó là quá trình chuyển đổi gây rắc rối.

21. Life and death are one thread, the same line viewed from different sides. – Lao Tzu – Sự sống và cái chết là một sợi chỉ, cùng một dòng được nhìn từ các phía khác nhau.

22. I don’t have no fear of death. My only fear is coming back reincarnated. – Tupac Shakur – Tôi không sợ chết. Nỗi sợ hãi duy nhất của tôi là tái sinh.

23. Nothing is more sad than the death of an illusion. – Arthur Koestler – Không có gì buồn hơn cái chết của ảo tưởng.

24. The dead cannot cry out for justice. It is a duty of the living to do so for them. – Lois McMaster Bujold – Người chết không thể khóc vì công lý. Đó là nghĩa vụ của người sống để làm như vậy cho họ.

25. Hatred is corrosive of a person’s wisdom and conscience; the mentality of enmity can poison a nation’s spirit, instigate brutal life and death struggles, destroy a society’s tolerance and humanity, and block a nation’s progress to freedom and democracy. – Liu Xiaobo – Hận thù là ăn mòn trí tuệ và lương tâm của một người; tâm lý của sự thù hận có thể đầu độc tinh thần của một quốc gia, kích động cuộc sống tàn bạo và cuộc đấu tranh cái chết, phá hủy một lòng khoan dung và nhân loại của xã hội, và ngăn chặn tiến trình tự do và dân chủ của một quốc gia.

26. As a well-spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death. – Leonardo da Vinci – Là một ngày tốt dành cho giấc ngủ hạnh phúc, do đó, một cuộc sống tốt chi tiêu mang lại cái chết hạnh phúc.

27. No matter how devastating our struggles, disappointments, and troubles are, they are only temporary. No matter what happens to you, no matter the depth of tragedy or pain you face, no matter how death stalks you and your loved ones, the Resurrection promises you a future of immeasurable good. – Josh McDowell – Không có vấn đề làm thế nào tàn phá cuộc đấu tranh, thất vọng và khó khăn của chúng tôi, họ chỉ là tạm thời. Không có vấn đề gì xảy ra với bạn, cho dù chiều sâu của bi kịch hay nỗi đau mà bạn phải đối mặt, bất kể cái chết như thế nào bạn và những người thân yêu của bạn, sự sống lại hứa hẹn cho bạn một tương lai của những điều tốt đẹp vô tận.

28. In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes. – Benjamin Franklin – Trong thế giới này không có gì có thể được cho là chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế.

29. Art is the tree of life. Science is the tree of death. – William Blake – Nghệ thuật là cây sự sống. Khoa học là cái cây chết.

30. Death is not extinguishing the light; it is only putting out the lamp because the dawn has come. – Rabindranath Tagore – Cái chết không dập tắt ánh sáng; nó chỉ đưa ra ngọn đèn bởi vì bình minh đã đến.

31. God is dead. God remains dead. And we have killed him. Yet his shadow still looms. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives; who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? – Friedrich Nietzsche – Thiên Chúa đã chết. Chúa vẫn chết. Và chúng tôi đã giết anh ta. Thế nhưng cái bóng của anh vẫn còn hiện ra. Chúng ta sẽ an ủi bản thân mình như thế nào, những kẻ giết người của tất cả những kẻ giết người? Gì là linh thiêng nhất và mạnh nhất của tất cả mọi thứ mà thế giới chưa sở hữu đã bị chảy máu đến chết dưới dao của chúng ta; ai sẽ xóa sạch máu này? Chúng ta có nước gì làm sạch bản thân?

32. Some people think football is a matter of life and death. I assure you, it’s much more serious than that. – Bill Shankly – Một số người nghĩ bóng đá là vấn đề sống và chết. Tôi đảm bảo với bạn, nó nghiêm trọng hơn thế.

33. A revolution is a struggle to the death between the future and the past. – Fidel Castro – Một cuộc cách mạng là một cuộc đấu tranh cho cái chết giữa tương lai và quá khứ.

34. Without health life is not life; it is only a state of langour and suffering – an image of death. – Buddha – Nếu không có sức khoẻ thì không phải là cuộc sống; nó chỉ là trạng thái lang thang và đau khổ – một hình ảnh của cái chết.

35. Intellectual growth should commence at birth and cease only at death. – Albert Einstein – Tăng trưởng trí tuệ nên bắt đầu từ khi sinh và chỉ dừng lại khi chết.

36. If you die you’re completely happy and your soul somewhere lives on. I’m not afraid of dying. Total peace after death, becoming someone else is the best hope I’ve got. – Kurt Cobain – Nếu bạn chết, bạn hoàn toàn hạnh phúc và linh hồn của bạn ở đâu đó sống. Tôi không sợ chết. Tổng hòa bình sau khi chết, trở thành người khác là tốt nhất hy vọng tôi có.

37. People fear death even more than pain. It’s strange that they fear death. Life hurts a lot more than death. At the point of death, the pain is over. Yeah, I guess it is a friend. – Jim Morrison – Mọi người sợ chết hơn cả đau đớn. Thật kỳ lạ khi họ sợ cái chết. Cuộc sống đau đớn hơn cả cái chết. Tại thời điểm chết, cơn đau đã kết thúc. Ừ, tôi đoán vậy là một người bạn.

38. You can change your world by changing your words… Remember, death and life are in the power of the tongue. – Joel Osteen – Bạn có thể thay đổi thế giới của bạn bằng cách thay đổi lời nói của bạn … Hãy nhớ rằng, cái chết và cuộc sống đang ở trong sức mạnh của lưỡi.

39. I love the man that can smile in trouble, that can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but he whose heart is firm, and whose conscience approves his conduct, will pursue his principles unto death. – Thomas Paine – Tôi yêu người đàn ông có thể cười trong rắc rối, có thể thu thập sức mạnh từ đau khổ, và phát triển dũng cảm bằng cách phản ánh. ‘Tis kinh doanh của tâm trí nhỏ để thu nhỏ, nhưng ôngcó trái tim vững chắc, và lương tâm chấp nhận hành vi của mình, sẽ theo đuổi nguyên tắc của mình cho đến chết.

40. We are dying from overthinking. We are slowly killing ourselves by thinking about everything. Think. Think. Think. You can never trust the human mind anyway. It’s a death trap. – Anthony Hopkins – Chúng ta sắp chết vì quá mức. Chúng tôi đang dần tự sát bằng cách suy nghĩ về mọi thứ. Hãy suy nghĩ. Hãy suy nghĩ. Hãy suy nghĩ. Bạn không bao giờ có thể tin tưởng vào tâm trí con người anyway. Đó là cái bẫy chết.

41. Every parting is a form of death, as every reunion is a type of heaven. – Tryon Edwards – Mỗi sự chia tay là một hình thức của cái chết, vì mọi cuộc hội ngộ là một loại thiên đường.

42. There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintop of our desires. – Nelson Mandela – Không có lối đi dễ dàng đến tự do ở bất cứ đâu, và nhiều người trong chúng ta sẽ phải đi qua thung lũng bóng tối của cái chết lặp đi lặp lại trước khi chúng ta đạt tới đỉnh núi của những ham muốn của chúng ta.

43. How strange this fear of death is! We are never frightened at a sunset. – George MacDonald – Làm thế nào lạ sợ chết này là! Chúng tôi không bao giờ sợ hãi lúc hoàng hôn.

44. No evil can happen to a good man, either in life or after death. – Plato – Không cái ác nào có thể xảy ra cho một người tốt, dù là trong cuộc sống hay sau khi chết.

45. Courage is being scared to death… and saddling up anyway. – John Wayne – Can đảm đang sợ hãi đến chết … và buồn ngủ.

STT Hay Về Cái Chết - 90 Câu Nói Ý Nghĩa & Hay Về Cái Chết, Muốn Chết

STT Ý Nghĩa Về Cái Chết

46. Death is the solution to all problems. No man – no problem. – Joseph Stalin ​​- Cái chết là giải pháp cho mọi vấn đề. Không có người đàn ông – không sao cả.

47. Regard your soldiers as your children, and they will follow you into the deepest valleys; look on them as your own beloved sons, and they will stand by you even unto death. – Sun Tzu – Tôn trọng binh lính của bạn như con cái của bạn, và họ sẽ theo bạn vào các thung lũng sâu nhất; nhìn họ như những đứa con yêu dấu của chính bạn, và họ sẽ đứng bên bạn ngay cả cho đến chết.

48. The day which we fear as our last is but the birthday of eternity. – Lucius Annaeus Seneca – Ngày mà chúng ta lo sợ là ngày cuối cùng của chúng ta là sinh nhật vĩnh cửu.

49. I am become death, the destroyer of worlds. – J. Robert Oppenheimer – Tôi trở thành cái chết, kẻ hủy diệt thế giới.

50. I do not agree with what you have to say, but I’ll defend to the death your right to say it. – Evelyn Beatrice Hall – Tôi không đồng ý với những gì bạn phải nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cái chết của bạn để nói điều đó.

51. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as ravens claws. – Jim Morrison – Cái chết làm cho thiên thần của tất cả chúng ta và cho chúng ta đôi cánh, nơi chúng tôi có vai mịn như móng vuốt chim quạ.

52. The true face of smoking is disease, death and horror – not the glamour and sophistication the pushers in the tobacco industry try to portray. – David Byrne – Khuôn mặt thật của việc hút thuốc lá là bệnh tật, cái chết và kinh dị – không phải sự quyến rũ và tinh tế mà những người đẩy trong ngành công nghiệp thuốc lá đang cố gắng miêu tả.

53. If you look at the movie ‘Belly,’ I identify with Sincere the most. I am a gangster. I love my lady to death. I’m not in the game for the wrong reasons. I’m not in the game for the glory. I’m in the game to survive so the people that I love could be straight. I’m a highly intelligent individual. – Kevin Gates – Nếu bạn nhìn vào bộ phim ‘Belly’, tôi xác định với Chân thành nhất. Tôi là một gangster. Tôi yêu người phụ nữ của tôi đến chết. Tôi không ở trong trò chơi vì những lý do sai. Tôi không ở trong game vì vinh quang. Tôi đang ở trong game để tồn tại nên những người mà tôi yêu thích có thể thẳng thắn. Tôi là một cá nhân rất thông minh.

54. Bravery is the capacity to perform properly even when scared half to death. – Omar N. Bradley – Bravery là năng lực thực hiện đúng cách ngay cả khi sợ hãi một nửa đến chết.

55. Do the thing you fear most and the death of fear is certain. – Mark Twain – Làm điều bạn sợ nhất và cái chết của sợ hãi là chắc chắn.

56. Guilt is perhaps the most painful companion of death. – Coco Chanel – Tội lỗi có lẽ là bạn đồng hành đau đớn nhất của cái chết.

57. Love has no age, no limit; and no death. – John Galsworthy – Tình yêu không có tuổi tác, không giới hạn; và không có cái chết.

58. Life and death are illusions. We are in a constant state of transformation. – Alejandro Gonzalez Inarritu – Sống và chết là ảo tưởng. Chúng ta đang trong trạng thái biến đổi liên tục.

59. I didn’t attend the funeral, but I sent a nice letter saying I approved of it. – Mark Twain – Tôi đã không tham dự đám tang, nhưng tôi đã gửi một lá thư tốt đẹp nói rằng tôi đã chấp thuận nó.

60. My sister is a mess. I love her to death, but she is a mess. RJ Mitte – Em gái tôi là một mớ hỗn độn. Tôi yêu cô ấy đến chết, nhưng cô ấy là một mớ hỗn độn.

61. The death of a beautiful woman, is unquestionably the most poetical topic in the world. – Edgar Allan Poe – Cái chết của một người phụ nữ xinh đẹp, không thể nghi ngờ là chủ đề độc nhất trên thế giới.

62. Life is a great sunrise. I do not see why death should not be an even greater one. – Vladimir Nabokov – Cuộc sống là một bình minh tuyệt vời. Tôi không thấy tại sao cái chết không phải là một cái lớn hơn nữa.

63. As one whose husband and mother-in-law have died the victims of murder and assassination, I stand firmly and unequivocally opposed to the death penalty for those convicted of capital offenses… An evil deed is not redeemed by an evil deed of retaliation. – Coretta Scott King – Là người chồng và mẹ chồng đã chết vì nạn nhân giết người và ám sát, tôi đứng vững và phản đối dứt khoát án tử hình cho những người bị kết tội phạm tội … Một hành động tà ác không được cứu chuộc bởi một hành động tà ác. trả thù.

64. Of emotions, of love, of breakup, of love and hate and death and dying, mama, apple pie, and the whole thing. It covers a lot of territory, country music does. – Johnny Cash – Của cảm xúc, tình yêu, chia tay, của tình yêu và ghét và cái chết và chết, mama, bánh táo, và toàn bộ điều. Nó bao gồm rất nhiều lãnh thổ, nhạc country.

65. The death of democracy is not likely to be an assassination from ambush. It will be a slow extinction from apathy, indifference, and undernourishment. Robert – M. Hutchins – Cái chết của dân chủ không có khả năng là một vụ ám sát từ cuộc phục kích. Nó sẽ là một sự tuyệt chủng chậm chạp từ sự thờ ơ, thờ ơ và thiếu dinh dưỡng.

66. Yes, people pull the trigger – but guns are the instrument of death. Gun control is necessary, and delay means more death and horror. – Eliot Spitzer – Có, mọi người bóp cò – nhưng súng là dụng cụ của cái chết. Kiểm soát súng là cần thiết, và sự chậm trễ có nghĩa là nhiều cái chết và kinh dị hơn.

67. Serenity is the balance between good and bad, life and death, horrors and pleasures. Life is, as it were, defined by death. If there wasn’t death of things, then there wouldn’t be any life to celebrate. – Norman Davies – Thanh thản là sự cân bằng giữa tốt và xấu, cuộc sống và cái chết, những nỗi kinh hoàng và niềm vui. Cuộc sống là, như nó đã được xác định bởi cái chết. Nếu không có cái chết của sự vật, sau đó sẽ không có bất kỳ cuộc sống để ăn mừng.

68. Love has no age, no limit; and no death. – John Galsworthy – Tình yêu không có tuổi tác, không giới hạn; và không có cái chết.

69. I didn’t attend the funeral, but I sent a nice letter saying I approved of it. – Mark Twain – Tôi đã không tham dự đám tang, nhưng tôi đã gửi một bức thư tốt đẹp nói rằng tôi đã chấp thuận nó.

70. Each day is a little life: every waking and rising a little birth, every fresh morning a little youth, every going to rest and sleep a little death. – Arthur Schopenhauer – Mỗi ngày là một cuộc sống nhỏ: mỗi thức dậy và tăng một chút sinh, mỗi buổi sáng tươi trẻ một chút, mọi người sẽ nghỉ ngơi và ngủ một chút chết.

71. Death does not concern us, because as long as we exist, death is not here. And when it does come, we no longer exist. – Epicurus – Cái chết không liên quan đến chúng ta, bởi vì miễn là chúng ta tồn tại, cái chết không có ở đây. Và khi nó đến, chúng ta không còn tồn tại.

72. They tell us that suicide is the greatest piece of cowardice… that suicide is wrong; when it is quite obvious that there is nothing in the world to which every man has a more unassailable title than to his own life and person. – Arthur Schopenhauer – Họ nói với chúng ta rằng tự tử là phần lớn nhất của sự hèn nhát … rằng tự sát là sai; khi nó là khá rõ ràng rằng không có gì trên thế giới mà mỗi người đàn ông có một tiêu đề không thể công kích hơn so với cuộc sống và người của mình.

73. When you look at death, it makes you understand the importance of the moment when you have life and death in front of you, and you witness seeing someone deteriorating in front of you – it’s an overwhelming experience. If you don’t learn from that, I don’t know what else you’re gonna learn. – Mickalene Thomas – Khi bạn nhìn vào cái chết, nó làm cho bạn hiểu tầm quan trọng của khoảnh khắc khi bạn có sự sống và cái chết trước mặt bạn, và bạn chứng kiến ​​thấy ai đó đang xấu đi trước mặt bạn – đó là một trải nghiệm áp đảo. Nếu bạn không học được từ đó, tôi không biết bạn sẽ học cái gì khác.

74. Every parting gives a foretaste of death, every reunion a hint of the resurrection. – Arthur Schopenhauer – Mọi sự chia rẽ đều mang đến một cái chết của sự chết, mọi sự tái hợp một gợi ý về sự sống lại.

75. Generally speaking, the Way of the warrior is resolute acceptance of death. – Miyamoto Musashi – Nói chung, Con đường của chiến binh kiên quyết chấp nhận cái chết.

76. We are being choked to death by the amount of plastic that we throw away. It’s killing our oceans. It’s entering into our bodies in the fish we eat. – Kevin Bacon – Chúng ta đang bị nghẹt thở bởi lượng nhựa mà chúng ta vứt đi. Nó giết chết đại dương của chúng ta. Nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta trong cá chúng ta ăn.

77. Healthy children will not fear life if their elders have integrity enough not to fear death. – Erik Erikson – Trẻ em khỏe mạnh sẽ không sợ cuộc sống nếu người lớn tuổi của họ có đủ tính toàn vẹn để không sợ chết.

78. Anyone who supports terrorism, anyone who sees terrorism as a legitimate means, anyone who uses terrorism to cause the death of innocent people is a terrorist in my eyes. – Milos Zeman – Bất cứ ai ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, bất cứ ai coi khủng bố là một phương tiện hợp pháp, bất cứ ai sử dụng chủ nghĩa khủng bố để gây ra cái chết của những người vô tội là một kẻ khủng bố trong mắt tôi.

79. Death is the sound of distant thunder at a picnic. – W. H. Auden – Cái chết là âm thanh của tiếng sấm xa xôi khi đi dã ngoại.

80. If we don’t know life, how can we know death? – Confucius – Nếu chúng ta không biết cuộc sống, làm thế nào chúng ta có thể biết cái chết?

  • STT tha thứ thêm hạnh phúc
  • STT chán đời hay nhất
  • STT nhân sinh triết lý cuộc sống
  • STT lời phật dạy chân lý
  • STT niềm tin đã mất

Vậy là bạn đã xem qua những status cái chết ý nghĩa ở trên, đó chỉ là những câu nói được sưu tầm và đọc mỗi khi cuộc sống bế tắc, chán nản, không lối thoát. Chết là hết, nhưng đó chỉ xảy ra với bạn, còn người thân của bạn thì đó sẽ là mất mát lớn nhất với họ.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết STT Hay Về Cái Chết – 90 Câu Nói Ý Nghĩa & Hay Về Cái Chết, Muốn Chết Tại Danh Mục STT Hay Về Cuộc Sống của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!